Default size depositphotos 57914359 original

Varför lyckas ett förbättringsarbete och hur utvecklar man det vidare?

Truls Neubeck

Med en bakgrund från matematiken har Truls Neubeck funderat kring hur systematiskt förbättringsarbete och arbete med mätningar kan användas i olika sammanhang. Syftet med avhandlingen har varit att bidra till kunskap om hur vi kan bli bättre på att förbättra arbetet i de många idéburna verksamheter som möter och stöder människor inom olika sociala områden. I detta arbete har Truls försökt att identifiera vad de många problem som rapporterats kring kvalitetsmätningar egentligen består i.

Avhandlingen Quality Improvement within Nonprofit Social Service Providers bygger på studier från 5 års arbete med att stödja förbättringsarbete inom kvalitet och ledarskap hos Famnas medlemsorganisationer. Dessa organisationer är stiftelser, ideella föreningar och kooperativ som utför vård eller social omsorg. I arbetet har några projekt identifierats som intressanta för att de avviker från det förväntade. Även om de inte nödvändigtvis är generaliserbara för alla projekt så kan dessa fall ändå bidra till ny kunskap om vad som hindrar eller möjliggör ett systematiskt förbättringsarbete. Utöver dessa fall så har även 127 genomförda förbättringsprojekt analyserats för en förståelse kring hur mål och mätningar används inom förbättringsarbeten i den idéburna sektorn. Slutligen har kunskap om och insikt i Famnas arbete på både den politiska arenan och i vardagens praktik använts som utgångspunkt för en modell av hur intermediärer överbrygger gapet mellan policy och praktik.

-Jag vill och försöker att använda all min kunskap om förbättringsarbete för att stödja idéburna verksamheter i sitt utvecklingsarbete. I mina studier kan sedan underlättade och/eller hindrade händelser kring förbättringsarbete identifieras. Genom att växla mellan empiri och teori framträder mekanismer och strukturer som den troligaste förklaringen till dessa händelser. Genom att reflektera över framträdande strukturer kan sedan ytterligare kunskap, perspektiv och röster tillföras för att utveckla teorier om förbättringsarbete inom idéburen social omsorg, säger Truls Neubeck.

Resultaten från avhandlingen visar att systemförståelse möjliggörs genom att beskriva och reflektera över hur projekt relaterar till kärnvärden och drivkrafter. När man skall utforma och testa ny kunskap i praktiken saknas ofta en generaliserbar kunskap om hur praktiken utförs. För att samla och visa mätningar över tid saknas lämplig infrastruktur, men i gengäld skapar ett lokalt ägande möjligheter. En serie översättningar av kvalitetsförbättringar som en gemensam praktik möjliggör vidare deltagandet i förändringsprocesser.

Sociala insatser skall möta behov och förväntningar hos utsatta människor och grupper, samtidigt finns stora utmaningar med att veta vilka insatser som leder till vilka resultat och hur vi kan använda resurser på bästa sätt. Då systematiskt förbättringsarbete är ETT sätt att arbeta med dessa utmaningar behöver vi kunskap om hur vi gör det på bästa sätt.

Den 20 maj, kl 13.00 försvarar Truls Neubeck sin avhandling Quality Improvement within Nonprofit Social Service Providers på Forum Humanum på Hälsohögskolan i Jönköping. För mer information kontakta Truls Neubeck, truls.neubeck@ju.se, 076 541 10 25