Vårdplaneringssamordning för säker utskrivning

Projekt: Jakobsbergsgeriatriken. Vårdplaneringssamordning för säker utskrivningsprocess och förbättrad arbetsmiljö 

Det är viktigt att kunna skapa en trygg, säker och strukturerad utskrivningsprocess för patienter. På Jakobsbergsgeriatriken sker detta genom en samordningsfunktion för vårdplanering inom den geriatriska slutenvården.

Den geriatriska hälso- och sjukvården står inför stora förändringar i och med genomförandet av Framtidsplanen med bland annat ökande antal patienter. Detta kräver förbättrade processer i vårdkedjan utifrån såväl patientens perspektiv för fortsatt god, säker och effektiv vård, som ur ett arbetsmiljöperspektiv. Utskrivningsprocessen är en viktig del som löper parallellt redan från inskrivning och pågår under hela vårdperioden för att säkra relevant information och kunskap till patient, närstående och andra berörda vårdaktörer. Intervjuer, medarbetarenkäter och avvikelserapportering har visat att personalen upplever stress i att glömma moment i vårdplaneringsprocessen som senare kan ge negativa konsekvenser. Genom att tillsätta en specifik funktion som håller i de administrativa trådarna runt vårdplaneringen skapades bättre förutsättningar för vårdpersonal att kunna arbeta mer med patientnära vård, där deras profession behövs som mest. På så vis kommer arbetsmiljön förbättras, upplevd stressnivå minskar och känslan av sammanhang och kontroll av arbetssituationen ökar i arbetsgruppen.

Ansvarig Kontaktperson

Evy Viklund
evy.viklund@sll.se

Håkan Erlandsson
hakan.erlandsson@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel