Default size depositphotos 52445715 small

Rätt vård, i rätt tid och av rätt profession!

Projekt: Fördela resurserna optimalt, (nu ARA Automatisk ResursAnvisning).  

Med ett mätinstrument som automatiskt beräknar vårdbehov kan arbetsgivaren lättare fördela resurser, arbetstagaren planera sitt arbetspass och patienten får rätt hjälp, i rätt tid, av rätt profession

Ur en frustration över brister i resursfördelning utifrån patientens vårdbehov, startade Carina Hansen och Liv Söderlund med pengar från Arbetsmiljölyftet ett pilotprojekt. Målet var att utveckla en mjukvara som automatisk via journalsystemet Take Care räknade ut patienters aktuella vårdbehov. Syftet var att främja den psykosociala arbetsmiljön genom att utifrån vårdbehov fördela tillgängliga resurser optimalt.

Tillsammans med SLL-IT utvecklades Automatisk ResursAnvisning (ARA), en fristående mjukvara som automatisk, kontinuerligt och oberoende av vilket journalsystem slutenvården använder räknar ut vårdbehov hos den enskilde patienten.

Med patientens vårdbehov avses i ARA, moment som utförs under patientens vårdtid inom slutenvården, t.ex. ta blodprov, hjälpa patienten att duscha eller att administrera läkemedel.

Vårdbehovet i ARA delas upp i omvårdnadsbehov och medicinskt vårdbehov. Avsikten att dela upp vårdbehovet är att fördela resurser rätt utifrån kompetens och profession.

Omvårdnadsbehov är de moment som både en undersköterska och sjuksköterska kan utföra. Omvårdnadsbehovet är relaterat till patientens fysiska status vilket ARA tar hänsyn till i beräkningen av omvårdnadsbehov. Den medicinska vården omfattar de moment som är sjuksköterskespecifika så som läkemedelsadministration, hantering av perifer ven-kateter mm. ARA kan även identifiera administrationssätt, exempelvis tar intravenöst antibiotika längre tid att bereda och administrera än att administrera tabletter Intravenös antibiotika graderas då högre. Omvårdnadsbehov och den medicinska vården utgör det totala vårdbehovet hos den enskilde patienten i varje given stund.

Projektet har fått fortsatta medel för 2017!

Ansvarig Kontaktperson


Gästbloggare

Senaste Goda Exempel