Coachingakademi

Coaching syftar till att stötta arbetet på kliniknivå genom utveckling av vårdgivarens insikter och färdigheter i hur man kan förbättra sin egen verksamhet och skapa de rutiner och arbetsprocesser som krävs för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Coaching tar hänsyn till vanligt förekommande utmaningar i samband med förbättringsarbete såsom infrastruktur och kultur som stödjer förbättringsarbete, tillgång till kontinuerlig och pålitliga data samt engagemang hos vårdpersonalen i förbättringens alla steg (Brandrud 2011). Teambaserad coaching har också visats bidra till ökad produktivitet och förbättrad gruppdynamik (Grant et al 2010, Andersson et al 2008, Elliot 2006).

Via detta upplägg erbjuds kliniker/avdelningar/vårdcentraler ett stöd i sitt befintliga eller planerade förbättringsarbete. Coaching syftar till att stötta med verktyg och metoder för att stärka möjligheterna för ständig förbättring på den egna arbetsplatsen. Coaching bygger också på att bygga och stärka kunskaper och färdigheter om förbättringsarbete på kliniken för att möjliggöra hållbar utveckling. Coachingutbildningen blandar teori och praktik för att ge coachen bästa möjliga förutsättning i förbättringsarbetet.

Kvalitetsregistren som används av de olika teamen som deltar under projektets gång kommer att medverka i programmet och utbyta erfarenheter. Hur kvalitetsregistren används i de dagliga kliniska rutinerna kommer att ligga till grund för förbättringsarbetet och verka som ett mätsystem för att följa effekterna av olika förbättringar.QRC-Stockholm coachingacademi

 

Ansvarig Kontaktperson

Susanna Lagersten
susanna.lagersten@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel