Default size sk rmklipp 2015 06 26 15.19.46

God munhälsa

Hospice Gabriel är en palliativ vårdenhet och finns för dem som har en obotlig sjukdom t.ex. cancer, ALS, grav hjärtsvikt och i behov tillfällig symtomlindring eller vård i livets slutskede. De bedriver en specialiserad lindrande vård med fokus på livskvalitet vad gäller människans fysiska, psykiska, sociala och andliga dimensioner. På Hospice Gabriel får man vara den man är, känna trygghet och leva som hemma. Vården utgår från gästens behov och egna önskemål.

På hospicet har man uppmärksammat en ökning av munsvamp bland våra gäster.
Detta är ett angeläget område att förbättra eftersom de sett att munsvamp och dess symtom leder till försämrad livskvalité. Ett förbättringsprojekt inleddes med målen att inspektera munhålan inom 24 timmar efter inskrivning och skapa tydligare dokumentationsrutiner.Före förbättringsarbetet granskades 10 journaler, de visade att 30 % var inspekterade inom 24 timmar och i 50 % av de granskade journalerna fanns munstatus dokumenterat under vårdtillfället. Efter förbättringsarbetet och införandet av nya rutiner var 80 % inspekterade och dokumenterade inom 24 timmar, en klar förbättring även om det långsiktiga målet är 100 %.  

Ansvarig Kontaktperson

Åsa Jenschke Andersson
kontoret@hospicegabriel.org

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel