Default size depositphotos 41311955 m 2015

Hållbart medledarskap

Projekt: Hållbart medledarskap, Administration, HR-avdelningen 

En förutsättning för att vi ska klara vårt framtida uppdrag är att vi har kompetenta och professionella medarbetare som kan verka i en arbetsmiljö där ex arbetsorganisation, arbetssätt, arbetstider, kompetensinvestering är väl utvecklade. Stora krav kommer att ställas på alla medarbetare, våra chefer och skyddsombud att bidra i den önskade utvecklingen. Inte minst i den framtida nätverkssjukvården blir behovet av samarbete allt tydligare inom SLL men även behov av ökad kunskap kring hur vi alla kan bidra i den egna organisationen långt ute i våra verksamheter.

För att uppnå detta behövs:


 • utvecklade samverkansprocessen i praktiken vilket är en förutsättning för en god framtida arbetsmiljö för alla medarbetare.

 • skapas en ledningsgruppskultur som förfinar arbetssätt med styrning och ledning via ledningsgrupper.

 • en översyn av 1:a linje chefernas arbetsmiljö och ta fram en handlingsplan med förslag på förbättringar.

Projektet ”Hållbart medledarskap” på Södersjukhuset arbetade med tre olika aktiviteter för att nå dessa mål:


 • Utbildning för att utveckla samverkansprocessen

 • Ledningsgruppsutveckling

 • Översyn och utveckling av första linjens chefer

Utbildning

Utbildningen Samverkan i praktiken är en halvdag/workshop där målet är en ökad kunskap och ökad delaktighet i en utvecklad samverkan. Halvdagen handlar i första hand om samverkanskulturen – vad är syftet med avtalet och hur utvecklar vi samverkansgruppens arbete? Hur arbetar vi med förhållningssätt och bemötande?

APT-skola

Målsättningen är i förlängningen att nå ut till alla medarbetare och även utveckla APT.

Utbilda medarbetare och chefer gällande:


 • öka kunskapen kring medarbetarskap: ansvar, befogenheter som vilar på Södersjukhusets värdegrund.

 • syftet med arbetsplatsträffar; vikten av medarbetarnas vilja att delta och att skapa delaktighet.

 • tillsammans med medarbetarna på arbetsplatsen ha en dialog kring hur vi skapar bra arbetsplatsträffar där rätt frågor tas upp.

Ledningsgruppsutveckling

Syftet med satsningen Ledningsgruppsutveckling för Södersjukhusets elva ledningsgrupper har varit att ge alla ledningsgrupper samma bas, samma verktyg och utvecklade arbetssätt. Därigenom skapas en generisk arbetsmodell, ett ledningssystem, som underlättar daglig ledning och styrning. Facklig samverkan, organisationsövergripande processer och samarbeten effektiviseras.

Översyn och utveckling av första linjens chefer

En viktig komponent för att lyckas med att behålla kompetent och erfaren personal är att 1:a linjens chefer har tydliga och utvecklade uppdrag med en god arbetsmiljö. En översyn av 1:a linjens chefernas uppdrag och arbetsmiljö, med avsikt att ta fram en åtgärdsplan med förslag på förbättringar, visar att följande behövs:


 • Förtydliga beslutsorganisation

 • Utbilda seniora chefer

 • Utveckla handledning, mentorsprogram, nätverksträffar

 • Skapa riktlinjer och utveckla mötes- mailkultur

 • Utveckla stödfunktioner och administrativa resurser för att avlasta chefer

 • Tydliggöra chefsuppdrag

 • Utveckla par ledarskap

 • Bredd införa GAT

 • Chefskandidatprogram

 

 

Ansvarig Kontaktperson

Monika Samuelsson
monika.samuelsson@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel