Default size depositphotos 6210643 m 2015

Införande av inskrivningssjuksköterska

Projekt: Sabbatsbergsgeriatriken. Införande av inskrivningssjuksköterska 

Den höga belastningen på sjuksköterskan vid inskrivningar, när bemanningen är låg, ökar risken för misstag i läkemedelshantering och observation. Det är viktigt att sköterskan inte blir avbruten under ankomstsamtalet för att patienten ska kunna ge sin version. Journalgranskning visar att patientens förväntningar och delaktighet i vården är bristfälligt dokumenterad. Syftet med införandet av inskrivningssjuksköterska är att förbättra arbetsmiljön för omvårdnadspersonalen. Därigenom stärks patientsäkerheten och patientens delaktighet ökar. 

Utmaningen för hälso- & sjukvård framöver blir att möta potentiellt växande vårdbehov och en växande andel äldre i befolkningen. Med dagens höga beläggning, ökat antal vårdtillfällen,  korta vårdtider, svårt multisjuka och sköra patienter som i allt högre utsträckning är i behov av mer kvalificerad medicinsk behandling och större omvårdnadsinsatser framförs synpunkter på försämrad arbetsmiljö, brister i patientsäkerheten och minskade möjligheter för patienternas delaktighet. Komplexiteten kring patienterna ökar medan grundbemanningen är oförändrad. Sammantaget ställs högre krav på all vårdpersonal. I den årliga medarbetarenkäten framkom klara bevis på detta, så även under de årliga medarbetarsamtalen. Dessutom ses en ökad andel rapporterade arbetsmiljöavvikelser och vårdskadeavvikelser, risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskada.

Omkring hälften av sjuksköterskorna och dryga hälften av undersköterskorna anser att patienter som skrivs in av inskrivningssköterskan känner sig mer informerad. Även patientens upplevelse av information ökade enligt patientenkäten. Journalföringen blir succesivt förbättrad. Om detta beror på att inskrivningsfunktionen bemannas av en relativt begränsad grupp eller återkoppling från granskarna kan diskuteras. Glädjande är omvårdnadsgruppens upplevelse av ökad tid för arbetsuppgifter och minskat besvär av stress samt patienternas upplevelse av förbättrad information och ökad delaktighet. Framförallt under sommarmånaderna och hösten har funktionen varit mycket svår/närapå omöjlig att bemanna på grund av den påtagliga bristen på sjuksköterskor. Då viljan från sjuksköterskegruppen att bemanna funktionen har varit stor har införandet där vid lag varit problemfritt. All omvårdnadspersonal såg vinsterna med funktionen men vi brottades med bristen på sjuksköterskor.

Inskrivningsfunktionen var ändå mycket uppskattad och de som bemannade funktionen kände att de var efterlängtade och till mycket stor hjälp. 

Ansvarig Kontaktperson

Ann-Christine Friberg
ann-christine.friberg@ptj.se

Geanette Poroli
geanette.poroli@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel