Default size 6

Kompetenshöjning i grupp

Södersjukhusets ortopedklinik i Stockholm vann andrapris i SLL-s Gyllene Äpplet 2014 för sitt kvalitetsförbättringsarbete genom fokusgrupper. Mottagarna som erhöll priset är de sammankallande personerna i respektive nio fokusgrupper: en undersköterska och åtta sjuksköterskor. I varje fokusgrupp inom områdena smärta, hygien, läkemedel, nutrition, sårvård, miljö, dokumentation, fallprevention och patientinformation finns en representant för professionerna läkare, sjuksköterska, undersköterska, sekreterare, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Varje fokusgrupp sätter upp tre till fyra mål som vårdpersonalen arbetar för under året. Målen garanterar att arbetssättet är evidensbaserat, alltså att det finns vetenskapligt stöd. Med tydliga mål är det också lätt att följa förändringsarbetet. Vid årets slut redovisas alla mål och mätningar i en kvalitetsrapport. I rapporten för 2013 går det till exempel att se att andelen patienter som upplever kraftig smärta minskat från åtta procent 2011 till endast en procent 2013. Målet med arbetet i fokusgrupperna är en tydlig kvalitativ förbättring för patienten inom alla nio områdena.

Ansvarig Kontaktperson

Kristina Emanuelsson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel