Default size 8

Kortare väntan på strålbehandling

Tumörsjukdomar utgör ett allvarligt folkhälsoproblem och strålbehandling är ett av behandlingsalternativen. För att öka sannolikheten för bot och/eller lindring är det viktigt att tiden från misstänkt diagnos till behandlingsbeslut respektive behandlingsstart är kort. I syfte att effektivisera hälso- och sjukvården har olika ledningsfilosofier presenterats och prövats. Den senaste trenden är hämtad från Lean-filosofin, så kallad Lean healthcare. Evidensen för positiva effekter av Lean inom hälso- och sjukvården är svag då flertalet studier har bristande design och resultatpresentation. En nyckelprincip inom Lean är personalengagemang men få studier har fokuserat på hur sjukvårdspersonal upplever arbetet och implementeringen av denna ledningsfilosofi.

Förbättringsarbetet genomfördes på en länsklinik med 33 medarbetare och 2 behandlingsapparater. Efter processkartläggning, värdeflödesanalys och identifiering av slöseri påbörjades ett antal förbättringsarbeten. Ledtider följdes i styrdiagram och studerades via stickprov på faktiska ledtider vid kurativ behandlingsintention. Deltagande och strukturerade observationer genomfördes för att öka kunskapen kring arbetat att tillämpa ett Lean-inspirerat arbetssätt inom sjukvården. För studien av om medarbetarna upplevde att ett förnyat arbetssätt påverkade arbetsmiljö användes en enkätstudie. Enkäten skickades till all personal och besvarades i samband med införandet av förbättringsarbetet samt cirka 5 månader efter införandet. Resultaten presenteras med deskriptiv statistik och icke-parametriska test (enkät) samt tvåsidigt t-test (ledtider). Den interna konsistensen har analyserats med Cronbach’s alpha.

Det Lean-inspirerade arbetssättet mottogs positivt av personalen, med aktivt och högt deltagande i ”stå-upp”-möten och förbättringsarbeten. Under studietiden har tredje tillgängliga tid kortats med 3.7 dagar (p<0.0001) och den faktiska ledtiden med 9.4 dagar (p<0.01). Enkätstudien visade att förbättringsarbetet har genomförts utan negativ påverkan på arbetsmiljön Rapport

Ansvarig Kontaktperson

Per Nodbrant
per.nodbrant@lj.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel