Default size sk rmklipp 2016 08 09 14.05.28

Medarbetardrivet förbättringsarbete på Södersjukhusets förlossningsavdelning

Projekt: Utveckla teamarbete på förlossningsavdelningen 

På förlossningsavdelningen arbetar ca 80 barnmorskor, ca 60 undersköterskor, en ledningsansvarig läkare och ett antal läkare som enligt schema arbetar dag/kväll/natt samt tre chefbarnmorskor.  Medarbetarna upplevde en successivt ökande arbetsbelastning och stress under de senaste åren.  Medarbetarenkäten visade bland annat lågt värde för tillräckligt med tid, lågt inflytande över arbetsplanering samt lågt värde på gruppnivå för öppet klimat. Ett annat problem var otydliga roller t.ex. vem göra vad, vad får en undersköterska göra och vilka uppgifter ska den mest seniora barnmorskan egentligen ha. Vi behövde också bli bättre på att ta tillvara allas olika kompetens och utveckla parvården att mer tänka team. En bättre arbetsmiljö kan bidra till ökad patientsäkerhet.

Arbetsmiljölyftets satsning skapade förutsättning till ett medarbetardrivet förbättringsarbete i en tvärprofessionell arbetsgrupp, där också fackliga och linjechefer ingick. Satsningen användes till att ge två gruppledarna, en barnmorska och en undersköterska, 1 dag per vecka att arbeta med förbättringsarbetet. Verksamhetsutvecklaren har fungerat som stöd och faciliterat förändringsprocessen.

Vad har vi uppnått:


  • Tydligare roller

  • Kompetensindelat alla barnmorskor och undersköterskor

  • Bygger team efter kompetens

  • Gemensamt framtagna ledord för hur vi ska vara på arbetsplatsen

  • Ledord som stärker medarbetarpolicyn

  • Ronder alla arbetspass, tre gånger per dygn

  • Backspegling/reflektion efter varje arbetspass

  • Utveckla parvården att se oss som team där alla behövs

  • Uppföljning med en digital enkel medarbetarenkät 1 gång/månad till barnmorskor, undersköterskor och läkareLäs mer här:

Medarbetare ledde lyckad förändring​

Se projektets poster här

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel