Default size depositphotos 34658305 m 2015

Pilotprojekt Personcentrerad vård

Projekt: Personcentrerad vård, Ortopedi  

Dagens patienter förväntar sig delaktighet och inflytande över vården vilket också är lagstadgat. Vården behöver ställas om för att möta dessa förväntningar från patienter och närstående. Vårdpersonalen behöver därför hitta ett nytt arbetssätt för att kunna implementera personcentrerad vård i högre utsträckning än vad som är fallet idag. Satsningen gick ut på att hitta arbetssätt och verktyg för att i den dagliga verksamheten, på en akutvårdsavdelning, arbeta mer personcentrerat.

Projektet har arbetat fram fyra verktyg:


  • Patientberättelsen

  • Hälsoplanen

  • Standardiserade smärtsamtalet

  • Broschyr ”Till dig som vårdas akut”

Satsningen är utvärderad med en patientenkät, 50 patienter x 2 och en personalenkät, 250 pers x 2 med mätning före och efter satsningen. Projektet har även mätt patienternas livskvalitet vid ankomst till avdelningen och vid utskrivningen, 50 patienter före och efter satsningen. Projektet har uppnått ökad patientdelaktighet. Ökad patientsäkerhet är inte mätt men i och med att avdelningen vet mer dras slutsatsen att de kan förebygga misstag och fel. Förbättrad arbetsmiljö kommer mätas i medarbetarenkäten, men upplevelsen är att projektet fungerat som ett kitt och hållit ihop hela enheten i olika delprojekt.

Ansvarig Kontaktperson

Catharina Tina Sjöqvist
catharina.sjoqvist@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel