Default size depositphotos 132471666 small

Sachsska barnakutmottagningen möter nya utmaningar inom ortopedi och kirurgi

Projekt: Sachsska barnakutmottagning möter nya utmaningar inom ortopedi och kirurgi inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård 

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset stod inför nya utmaningar där nya patientkategorier tillkom 2016 och ett beräknat ökat flöde av patienter från 2018, från 27 000 fall/år till 32 000 fall/år. För att möta dessa utmaningar beslutade man att utveckla kompetensen hos medarbetare genom bland annat utbildningsinsatser på akutmottagningen och inom slutenvården. Vidare planerades en anpassning av lokalerna, samabetsprocesser och uppföljningssystem.

Målen för satsningen var att säkerställa ett skifte inom barnakutsjukvården med bibehållna goda flöden och nöjda patienter. Utvärdering av satsningen har gjorts kontinuerligt under 2016, via bland annat deltagare från satsningen i Barnprojektets styrgrupp. Vid införandet av de nya patientkategorierna i september skickades en enkät ut till involverad personal, kring bland annat syn på utbildning, delaktighet och patientsäkerhet. Denna kommer att följas upp med ny enkät när patientflödena säkert etablerats under 2017. Vidare kommer resultat från medarbetarenkäten 2016 att jämföras med 2017. De utbildningssatsningar som gjordes med heldagar för all personal har fått bra utvärderingsresultat.

Lärdomar från projektet har varit att:


  • tvärprofessionellt samarbete i en satsning av denna storlek är avgörande.

  • förbättringsarbeten av denna art drivs bäst nära verksamheten, där synpunkter från personal och fackliga företrädare är av stor vikt.

  • ett tidigt planerande av satsningen har underlättat genomförandet.

Ansvarig Kontaktperson

Fredrik Stenius
fredrik.stenius@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel