Default size 14

Smärtskattning 0

Tidigare forskning visar att systematisk smärtskattning leder till bättre smärthantering för patienten. En verksamhet med inriktning palliativ vård i Skåne hade svårigheter att nå det interna målet för smärtskattning på 80 %, varför ett förbättringsarbete startade under våren 2012. Syftet med förbättringsarbetet var att uppnå ökad förståelse och följsamhet för en lokal smärthanteringsrutin för att utveckla ett systematiserat omhändertagande utifrån evidensbaserad vård. Syftet med studien av förbättringsarbetet var att beskriva två teams erfarenheter av att arbeta med evidensbaserade riktlinjer för smärthantering inom palliativ vård.

Två tvärprofessionella team ingick i studien, båda tillhörande aktuell verksamhet. Totalt 22 medarbetare följdes från september 2012 till februari 2013. Datainsamlingen skedde via gruppintervjuer samt narrativa berättelser samt registerdata från Svenska Palliativregistret samt patientjournalgranskning. Mötestillfällena utgick ifrån valda metoder hämtade utifrån förbättringsmetodikens kunskapsfält. För studien användes Mixed method där en kvalitativ innehållsanalys med KASAM som raster samt deskriptiv dataanalys användes gällande analysdelen.

En ökning sågs från 47 % i augusti 2012 till 100 % januari till april 2013 gällande om patient skattats sista veckan i livet med hjälp av validerat smärtskattningsinstrument. Vårdpersonalen fick en vidare kunskap gällande användandet av olika smärtskattningsinstrument, smärtskattning samt smärthantering. Vidare beskrevs en ökad medvetenhet hos medarbetarna kring värdet av att regelbundet skatta samt dokumentera med hjälp av validerade smärtskattningsinstrument samt att dokumentera även då patienten var smärtfri. Även en ökad medvetenhet sågs kring värdet att få lära djupare kring det som redan införts i verksamheten i form av policydokument/lokala instruktioner.

Medarbetarna upplevde att de fick en ökad förståelse för evidensbaserade riktlinjer samt för sitt arbete med patienten och dennes smärta vilket ledde till att kvalitetsparametern för smärtskattning ökade till 100 % och bibehölls även efter avslutat förbättringsarbete. Resultatet visar på vikten av pågående förändringsarbete för att lära djupare samt förbättra arbetsrutinerna kring redan befintliga evidensbaserade lokala instruktioner för ökad kvalitet av vård skall kunna ges till patienter och dennes närstående. Studie

Ansvarig Kontaktperson

Boel Andersson Gäre
boel.andersson.gare@lj.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel