Default size ska%cc%88rmavbild 2020 05 11 kl. 12.23.56

Snabbare, tryggare och närmre vård med samverkande sjukvård i Fyrbodal

Tack vare samarbetet mellan primärvård, kommun och sjukhus kan fler patienter få snabbare, tryggare och närmare vård. När de samlade sjukvårdsresurserna används mer effektivt och de olika vårdgivarna kommer närmare varandra blir det lättare att fånga upp patienter som annars riskerar att hamna mellan stolarna. Samverkande sjukvård har gått från ett projektarbete 2009 i Strömstad och Tanum till ett etablerat begrepp. Samverkande sjukvård finns i fjorton kommuner i Fyrbodal samt Lilla Edet.   (Bild: samverkandesjukvard.se)

Film om samverkansuppdrag vid larm om livshotande tillstånd

 

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Samverkande sjukvård startade som ett projekt i Tanum och Strömstad där de såg ett stort behov av samverkan mellan olika vårdgivare; kommun, vårdcentral, ambulans och lokalsjukhus. Målgruppen för samverkan var den äldre befolkningen. Syftet med Samverkande sjukvård är att invånarna i Fyrbodal samt Lilla Edet ska få rätt vård på rätt plats och att de samlade sjukvårdsresurserna används för invånarnas bästa. De vill också vara en plats för utveckling och förbättring av samverkan.

Genomförande

Samverkande sjukvård har i uppdrag att administrera och vidareutveckla samverkansformer mellan områdets huvudmän. Uppdraget är ställt till NU-sjukvården från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och regleras i Vårdöverenskommelsen. Det är en samverkan mellan 14 kommuner; Strömstad, Tanum, Munkedal, Orust, Sotenäs, Mellerud, Lilla Edet, Åmål, Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors, Uddevalla, Lysekil och Vänersborg. De samverkar med följande verksamheter: MÄVA (NU-sjukvårdens medicin- ska äldrevårdsavdelning), ambulans, kommunal hälso- och sjukvård, hem- tjänst, vårdcentraler och jourcentraler, 1177-Vårdguiden på telefon, mobila närsjukvårdsteam, SOS Alarm och Sjukvårdens Larmcentral VGR.

Den gemensamma samverkansmodellen består av fyra olika uppdragsformer:

1177 – uppdraget

Sjuksköterska på 1177 vårdguiden på telefon har möjlighet att kontakta sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvården eller sjuksköterska i ambulans/ single responder för bedömning eller åtgärd på sjuksköterskenivå. Sjuksköterska på 1177 tar kontakt med ambulans som kontrollerar tillgängligheten och utifrån detta bestämmer om uppdraget kan utföras.

IVPA-uppdrag

Uppdrag till sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård, IVPA - ”I Väntan På Ambulans”. Om ambulansen har lång framkörningstid kan operatör på SOS Alarm larma ut sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård som då kan vara framme hos patienten och påbörja bedömning och behandling innan ambulansen anländer. De kommunala sjuksköterskorna har fått särskild utrustning, läkemedel och utbildning för att utföra IVPA-uppdrag.

Assistansuppdrag

Sjuksköterskor i de olika verksamheterna ber varandra om hjälp över verksamhetsgränserna med till exempel bedömning, EKG-tagning eller provtagning. Assistansuppdrag kan användas i en situation där man kanske annars skulle hänvisa patienten att själv söka en akutmottagning. Tillsammans med kollegor i andra verksamheter kan det gå att säkra upp kring patienten så att denne slipper ett besök på akuten, om det inte är nödvändigt. Målet med uppdragsformen är att kunna ge snabb och säker hjälp för patienten, så nära hemmet som möjligt.

MÄVA uppdrag

NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning MÄVA tar emot patienter som är 75 år och äldre, och som har en eller flera kroniska, medicinska diagnoser och som ofta är i behov av sjukhusvård. Efter samråd med MÄVA kan även patienter som inte tidigare är kända av MÄVA läggas in direkt på avdelningen utan att behöva besöka akutmottagningen först.

Hur går det till?

Samverkande sjukvård startar med att det byggs en plattform för samverkan mellan vårdgivare i området. Det är väldigt viktigt att alla är med från början. Politiker, tjänstemän och medarbetare måste vara med för att det ska fungera. Samverkan fungerar så att vårdgivare ger och får uppdrag av varandra. Det nya sättet att jobba ska genomsyra det ordinarie arbetet i alla situationer där vägarna korsas. Medarbetare i de olika verksamheterna träffas inför uppstarten i varje kommun. Ett tillfälle där alla har möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och att lyssna till andra och att mötas i sin gemensamma vilja att hjälpa patienten. Det sker sedan fler aktiviteter med medarbetare och ledning såsom coachnätverk, fyra gånger per år och möten med lokala samverkansgrupper.

Just nu testas: Digitala ronder i hemmet, VC läkare på VC och hemsjukvårdssjuksköterskan åker hem till patienten och så rondar man via video med VC och hemmet.

Det här har arbetet lett fram till


  • 2019 förebyggde 1177- och assistansuppdragen ca 250 besök på akutmottagningen och 375 besök till vårdcentral/jourcentral.

  • Arbetet präglas av ett verksamhetsnära arbetssätt där avståndet mellan tanke och handling är litet. Medarbetarna i de verksamheter som berörs av Samverkande sjukvård är delaktiga i utvecklingsarbetet.

  • Spara liv, bättre användning av resurser.

  • Det är roligare för alla inblandade. Svårt i början att förstå att man skulle göra andra saker än vad man var van vid.

De viktigaste slutsatserna

Använder befintliga resurserna och använda dem effektivt över gränserna. Tidigare kunde många ge uppdrag men det var mest sjuksköterskorna som utför uppdraget och då blir det extra belastning. Nu har exempelvis nämnden i norra satsat extra till kommunen både för att de är med och per extra uppdrag de tar. Det är viktigt att komma överens med alla - vårdgivarna och medarbetarna måste  verkligen vara med annars går det inte. Plattformen är det viktiga.


"Genom digitala vårdmöten får patienten en mer personcentrerad vård där hen kan föra sin egen talan och ses som en viktig samarbets- partner i sin vård och behandling." Anette Helander Enhetschef, hemsjukvården Lysekil


Fördjupning

Film som beskriver utveckling och användande av appen OptiRes när kommunens sjuksköterskor åker på IVPA-uppdrag i Fyrbodal. Samverkande sjukvård nominerades till NU-sjukvårdens kvalitetspris 2018.

Verksamhetsberättelse 2019

Mycket mer finns att läsa på Samverkande sjukvårds hemsida www.samverkandesjukvard.se

samt Lärande exempel på SKR

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel