Vårdplanering via videolänk

Den samordnade vård-och omsorgsplaneringen vid utskrivning från sjukhus har hittills i huvudsak skett som direkt- eller telefonmöte. Det finns erfarenhet sedan tre år tillbaka av vårdplaneringsmöte via videokonferensanläggningar i begränsade områden inom Västra Götaland.

Införande av ett regionalt koncept för videomöte ger möjlighet till en alternativ mötesform för alla parter, sjukhus, kommun, primärvård och närstående, att delta.

Huvudsyftet är att förbereda samt införa videomöte som en alternativ mötesform för samordnad vård- och omsorgsplanering vid utskrivning från sjukhus. Efter införandet förväntas det att videomöten kan användas även vid andra möten över huvudmannagränser där VGR eller annan vårdgivare som har Unified Communications kallar till möte. Resfria möten sparar tid, pengar och miljö.

Vilka resultat har uppnåtts? Ge konkreta exempel

Uppkoppling av utrustning, samverkan och planering i samband med videokonferensmöten med berörda parter har fungerat utan problem. Det är ett säkert sätt att kommunicera och utformat i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

Utvädringar har skett genom enkäter och observationer:


  • Näl. sjukhus återfinns i rapporten; Vårdplanering med hjälp av video jämfört med ordinarie vårdplanering FoU Fyrbodal, Johan Linder, sjuksköterska och Fil. Mag. 2012. 5 patienter

  • Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra Göteborg 2014-2015, 35 patienter.

Resultaten är samstämmiga.


  1. Patienterna förstod vilka som deltog i mötet, kunde höra vad medverkande sa, uppfattade bilden på skärmen, fick reda på vad de behövde veta och kände sig sammantaget nöjda och trygga.

  2. Videokonferensmötena har tagit mellan 12 och 50 minuter (M=27 minuter), vilket är kortare än traditionellt 15-90 minuter, M=48 min. Detta kan vara en effekt av att samtalet fördes utifrån en bestämd ordning. Sjuksköterskorna rapporterar att patienterna upplevs mindre trötta efter videokonferensmöten än efter sedvanliga vårdplaneringsmöten.

  3. Videokonferensmöten innebar att kommunens representanter inte behövde resa alls. Hittills sparade antal mil = 52,1 mil och intjänad tid 30-90 minuter/vårdplanering samt miljövinster, på totalt 35 vårdplaneringsmöten.

  4. Primärvården kan delta i större utsträckning under hela eller delar av mötet

  5. Närstående kan delta på distans, med bra kvalitet ljud och bild, vilket deltagande per telefon saknar.http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/Videomote/

 

Ansvarig Kontaktperson

Eva-Karin Elkjaer
eva-karin.elkjaer@vgregion.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel