Default size sk%c3%a4rmklipp 2017 06 14 10.36.39

Bättre arbetsmiljö med hjälp av vårdsamordnare

Projekt: Utvärdering och utveckling av projekt vårdsamordnare, Internmedicin 

Rollen som vårdsamordnare har utvärderats, där en viktig del är hur arbetsmiljön förbättrats både för sjuksköterskor och läkare men även för biståndshandläggare i kommun/stadsdel. I samband med utvärderingen går det även att hitta utvecklingsmöjligheter för vårdsamordnare i form av distriktssjuksköteskor som kan avlasta andra yrkeskategorier samtidigt som patientsäkerheten kan förbättras.

En betydande del av de patienter som läggs in på våra internmedicinska vårdavdelningar kommer att behöva någon hjälp/insats av andra vårdgivare för att kunna skrivas ut från sjukhuset. Utskrivningsplaneringen startar redan när patienten kommer till sjukhuset och uppdateras löpande under vårdtiden. Kontakt etableras med kommun och primärvård utifrån patientens behov. Inför utskrivning behöver alla insatser samordnas för att patienten och närstående skall känna trygghet.

Verksamheten anställde tre socionomer för att bistå och avlasta sjuksköterskor i deras arbete vid hemplanering/utskrivning av patienter från vårdavdelningarna. Utvärderingen av detta visade att det saknades medicinsk kompetens därav genomfördes ett nytt projekt där distriktssköterskor anställdes under en provtid. När en helt ny yrkeskompetens, som dessutom arbetar tvärgående genom organisationen, inrättats i verksamheten var det angeläget att genomföra en ny utvärdering och finna utvecklingsmöjligheter i den nya funktionen som också stödjer ett mer personcentrat arbetssätt. Utvärderingen av den nya rollen vårdsamordnare visar att sjuksköterskornas kompetens används mer effektivt och att arbetsmiljön påverkats positivt.Läs hela slutrapporten här >>>

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel