Om Ringla

Ringla bidrar till en bättre hälsa i Sverige. Vi utvecklar möjligheter för dig och andra att ta del av ny kunskap och inspirera till förbättring, men även själv vara med och sprida dina goda exempel. Vi bidrar också till en bättre samverkan mellan alla intressenter inom vård och omsorg. Från patienter och anhöriga, till vårdprofessionella, näringsliv och regering.

Ringla är en plattform för innovativ vård och omsorg, såväl högteknologiska som förfinade arbetsprocesser. Genom de goda exempel som finns att läsa om på sidan får du en inblick i hur nya förhållningssätt till teknik och patienter kommer att påverka oss i framtiden.

Med stöd av Socialdepertementet och Stockholms läns landsting.

 

Ett gott exempel
- kriterier och faktorer för ökad möjligt till spridning

Ringlas grundkriterier:

 • Det skall finnas ett positivt resultat att berätta om. 
 • Det skall vara genomfört, alltså inte en idé om hur något skulle kunna bli.
 • Det skall finnas en dokumenterad bakgrund, ett syfte och en beskrivning av hur man genomfört arbetet.
 • Det skall finnas en organisation som står bakom det goda exemplet och bekräftar dess kvalitet. T.ex. ett landsting, en kommun, ett sjukhus, ett professionsförbund, en patientförening etc.
 • Det skall finnas en kontaktperson som kan förmedla fördjupad information.
   

Faktorer som ger en ökad möjlighet till spridning av ett gott exempel:

Det goda exemplet:
 • har tydliga förbättringseffekter
 • har en tydlig genomförandemetod
 • har en tydlig generaliserbar metod för implementering
 • bidrar till en kultur av ständig förbättring
 • är lätt att ta till sig och komma igång med korta ledtider
Att tänka på inför publicering:
 • använd ett språkbruk som är tillgängligt för patienter, brukare, närstående, vård och omsorgspersonal, beslutsfattare etc.
 • var tydlig och inspirerande i rubriksättning, kort och kärnfull i sammanfattning för sociala medier samt välj relevant bildmaterial
 • skapa om möjligt en film på cirka 3 minuter som ger en bra överblick över bakgrund, behov, kontext, genomförande och resultat
 • hänvisa till en kontaktperson som har god kunskap om exemplet
 • bifoga dokumentation såsom slutrapport, poster, dokumentation m.m. till det goda exemplet

Ringla på 50 sekunder

Ringla