Default size sk rmklipp 2015 06 26 13.34.19

Den effektiva ronden

På Södersjukhusets Onkologiska klinik i Stockholm vårdas vuxna personer i olika skeden av sin cancersjukdom. Ansvariga på kliniken ville hitta ett sätt att förbättra strukturen för ronden så att patienterna kunde känna sig trygga, delaktiga och följsamma i sin vård samt skapa förutsättningar för kortare vårdtider.


Genom en processkartläggning av en arbetsdag identifierades en bristande struktur vid rondarbetet och detta bekräftades med en personalenkät. Ronden ansågs vara ostrukturerad och långdragen. Ett kvalitetsgap identifierades som visade att ronden var centrerad på personalens behov och att det fanns en bristande samsyn kring patientens vård. För att undvika att sjukhusvistelsen blir längre än nödvändig för patienten, krävdes noggrann planering under vårdtiden.

En ny rondtavla togs fram samt olika checklistorna för att underlätta förberedelser och skapa struktur inför ronden.
Den nya rondtavlan förenklar och gör arbetet mer överskådligt.
Den underlättar prioriteringen av vilken patient som behöver rondas först och vilka som kan skrivas ut innan ronden.
Och den förenklar flödet i det dagliga arbetet.

Förbättringarna ledde till ett större engagemang hos personalen, bättre teamkänsla, rondtavlan gav bättre struktur, läkarna blev mer involverad i detaljerna kring patienten, paramedicinarna fick överblick över alla patienters aktuella planering, patienterna är fördelade på morgonen och det sparar tid. Poster

Ansvarig Kontaktperson

Per Bengtsson
info@karolinska.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel