Sluta arbetsdagen i tid

Projekt: Sluta arbetsdagen i tid genom stärkt teamarbete 

Med bättre planering av personalresurser skapas ett bättre perioperativt flöde, det vill säga patientens väg före, under och efter operation. Vår hypotes är att detta kommer resultera i att patienterna får kortare väntetid på sjukhuset, nya arbetssätt utvecklas för teamet och arbetsmiljön förbättras. I förlängningen leder detta till att fler operationer komma att kunna utföras. Förhoppningsvis minskar personalomsättning och övertiden för personalen.

Satsningen syftar till att utarbeta en modell som stärker anestesi- och operationsteamet på ortopedenheten på centraloperation, bland annat genom att stimulera till förbättrad kommunikation och reflektion inom teamet.  Projektet finansierades av arbetsmiljölyftet, med en multiprofessionell projektgrupp och en intern projektledare. Projektgruppen bestod av anestesisjuksköterskor, anestesiolog, anestesiundersköterskor, operationssjuksköterskor, operationsundersköterskor, kirurg/urolog och ortopeder. 

Målet med projektet har varit att sluta arbetsdagen i tid genom stärkt teamarbete. Genom att arbetet runt och inom teamet utvecklats och nya arbetsmodeller tagits fram kommer personalen att:


  • Känna sig mer delaktiga i arbetet

  • Se sin del i helheten och dess fulla betydelse och påverkan på ett tydligare sätt

  • Få ökad arbetsglädje

  • Få bättre kommunikation

  • Ha ett gemensamt mål

  • Få en bättre arbetsmiljö

  • Kunna gå hem i tid

För att säkerställa att arbetsmodellen som initialt tagits fram som en arbetshypotes har under projektets gång gjorts en pilotstudie under februari månad. Inför pilotstudien identifierades och minimerades tidstjuvar i patientnära vård. Därefter gjordes detaljerade arbetsbeskrivningar för respektive arbetsgrupp på de enheter där behovet fanns. Arbetsbeskrivningens syfte var att tydliggöra i möjligaste mån ”vem som gör vad och när” i teamet på operation. De sista veckorna under pilotstudien fick personalen på operationssalen vid dagens slut besvara en enkät om hur de hade upplevt dagen beträffande teamkänsla och stress. Resultat föll väl ut. Svaren i enkäterna visade god teamkänsla och ingen stress på salen.

Trots att detta inte har varit ett implementeringsprojekt så har vissa saker varit för bra under projektets gång för att inte implementeras direkt. Till dessa saker hör bland annat patientens väg ner till operation, identifieringar av tidstjuvar inne på operation som har kunnat minimeras samt ”kvartning” i Orbit 5.

Slutsatsen kan sammanfattas i att personalen upplever mindre stress och har fått en ökad flexibilitet och förståelse för varandras arbetsuppgifter. Dessa faktorer påverkar till ett stärkt team inne på operation. Om detta i sin tur minskar produktionsbortfallet får man titta på efter att implementeringen har skett.

 

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel