BB Hemma

Projekt: BB hemma, Kvinnosjukvård/Förlossning 

Satsningen innebär att friska kvinnor med en normal graviditet och förlossning med friskt barn, tillsammans med kvinnans partner, erbjuds eftervård i hemmet. Genom denna förändring kan vi på ett bättre sätt möta framtidens behov av tillgänglighet och delaktighet. Med det nya arbetssättet erbjuds en hög tillgänglighet av vård och information samt närvaro av personal under eftervårdstiden. Detta medför en ökad kontinuitet och patientcentrerad vård. Detta förhållningssätt kan utveckla friskfaktorer både för vårdgivare, vårdtagare och närstående.

I dagsläget råder brist på eftervårdsplatser vilket innebär att patientflödet hämmas med hänvisningar både inom och utom Stockholms län samt överbeläggningar på vårdavdelningarna. Till följd av detta får vårdpersonalen en större arbetsbörda och familjerna får inte alltid den uppmärksamhet som krävs för att kunna ge en optimal vård.

Södersjukhusets Kvinnoklinik erbjuder därför hemvård efter förlossning för alla friska kvinnor med en normal graviditet och förlossning (enligt riktlinje) vilket medför ett bättre patientflöde på BB SÖS. Genom att erbjuda hemvård har en ny vårdnivå skapats, vilket kan svara på behoven i dagens förlossningsvård vilket i sin tur kan gynna medarbetarnas arbetsmiljö. 

Kärntruppen i den nya organisationen består av en mindre sammanhållen grupp med erfarna barnmorskor då självständighet krävs i vårdbeslut. Inom det första dygnet efter en förlossning tar personalen ställning till om BB-vård i hemmet är lämpligt för familjen i fråga och erbjuder då hemvård. Senast dagen efter hemgång kontaktar barnmorskan som arbetar med hemvård familjerna per telefon och upprätta en individuell personcentrerad vårdplanering. Uppföljningen sker med daglig telefonkontakt samt allt efter behov hembesök och återbesök till barnläkare. Familjerna har möjlighet att nå en vårdgivare per telefon under dygnets alla timmar.

BB-vård i hemmet har medfört kontinuitet i arbetet med familjerna vilket är känt att utveckla friskfaktorer för vårdgivare, vårdtagare och dess närstående. Att bedriva BB-vård i hemmet kan också potentiellt ha lett till en minskad smittspridning på sjukhus som idag är ett allvarligt problem.

Organisationsförändringen har inneburit ett bättre patientflöde på hela BB SÖS. De som är i behov av sjukhusvård kan i större utsträckning erbjudas detta.Läs hela slutrapporten här >>>

 

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel